LỊCH KHAI GIẢNG

Ngày khai giảng: 07/07/2020 Lịch học:    3-5-7 (19h40-21h10) Học Phí:    1390K/9 tuần   >>> LỚP GIẢI ĐỀ...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+(CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 07/07/2020Lịch học: 3-5-7 (18h - 19h30 )Học Phí: ...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 06/07/2020 Lịch học: 2-4-6 (19h40-21h10) Học Phí: ...
Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+(CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 04/07/2020Lịch học: T7-CN (8h -10h30)Học Phí:  990K/6...
Ngày khai giảng: 23/12/2019  Lịch học:    2-4-6 (18h - 19h30) Học Phí:    1300K/9 tuần    Ghi chú: ...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+ ( CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 26/11/2019  Lịch học: 3-5-7 (18h...
Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 19/11/2019  Lịch học:    3-5-7 (19h40 - 21h10) Học...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+ ( CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 18/11/2019  Lịch học: 2-4-6...
Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 26/10/2019  Lịch học:    T7-CN (8h - 10h30) Học...
Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 28/10/2019  Lịch học:    2-4-6 (18h - 19h30) Học...
Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+( CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 08/10/2019 Lịch học: 3-5-7...
Mã Lớp:        GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>      550+ Ngày khai giảng: 2 4...
Mã Lớp:        GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>      550+ Ngày khai giảng:...
Mã Lớp:      BASIC B - PHÁT ÂM < NEW...
Mã Lớp:       BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>           ...
1 2 3 4 5