LESSON 1: CONTRACTS
/ˈkɑːntrækts/

LESSON 2: MARKETING
/ˈmɑːrkɪtɪŋ/
LESSON 3 WARRANTY
/ˈwɑːrənti/
LESSON 4 BUSINESS
/ˈbɪznəs/
LESSON 5: CONFERENCE
 /ˈkɑːnfərəns/
LESSON 6: COMPUTER
 /kəmˈpjuːtər/
LESSON 7 : Office technology
 /ˈɑːfɪs/ /tekˈnɑːlədʒi/ 
LESSON 8 : Office procedure
/ˈɑːfɪs/ /prəˈsiːdʒər/
Lesson 9: Electronics
 /ɪˌlekˈtrɑːnɪks/
LESSON 10 : CORRESPONDENCE
/ˌkɑːrəˈspɑːndəns/
LESSON 16 : Shopping
/ˈʃɑːpɪŋ/
LESSON 18: Shipping
/ˈʃɪpɪŋ/
LESSON 19 : Invoices
 /ˈɪnvɔɪs/
LESSON 20 Inventory
/ˈɪnvəntɔːri/
LESSON 21 : Banking
/ˈbæŋkɪŋ/
LESSON 22 : Accounting
/əˈkaʊntɪŋ/  
LESSON 23 : Investments
 /ɪnˈvestmənt/ 
LESSON 39 : Hotels
/hoʊˈtel/ 
Lesson 41: Movies
/ˈmuːvi/ 
Lesson 43 : Music
/ˈmjuːzɪk/ 
Lesson 44 : Museums
/mjuˈziːəm/ 
KHÓA HỌC - KHAI GIẢNG
toeic-msngoc-khoa-hoc-toeic-co-so-q10-134HÈ TỚI RỒI – HỌC TOEIC NGAY THÔI!- Bạn đang vô cùng mơ hồ về Tiếng Anh của mình, nhưng...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-11072020-133Ngày khai giảng: 11/07/2020 Lịch học:      T7  -CN (8h- 10h30) Học Phí: ...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-13072020-132Ngày khai giảng: 13/07/2020Lịch học:    2-4-6 (19h40-21h10)Học Phí:    1390K/8...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-14072020-131Ngày khai giảng: 14/07/2020Lịch học:      3-5-7 (18h- 19h30)Học Phí: ...
toeic-msngoc-lop-new-basic-toeic-chuan-phat-am-khai-giang-06072020-130Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 06/07/2020 Lịch học:...
toeic-msngoc-lop-sieu-mat-goc-toeic-online-khai-giang-16062020-129Ngày khai giảng: 16/06/2020 Lịch học:     2-4-6 (19h-21h)Số lượng: 10 bạn/lớpHọc...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-09062020-lop-da-full-cho-128Ngày khai giảng: 09/06/2020Lịch học:   3-5-7 (19h40-21h10)Học Phí:    1390K/8...
toeic-msngoc-lop-new-basic-toeic-chuan-phat-am-khai-giang-02062020-lop-da-full-cho-127Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+(CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng: 02/06/2020Lịch học:...
toeic-msngoc-lop-new-basic-toeic-chuan-phat-am-khai-giang-01062020-lop-da-full-126Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 01/06/2020 Lịch học:...
toeic-msngoc-lop-new-basic-toeic-chuan-phat-am-khai-giang-30052020-125Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 30/05/2020 Lịch học:...
FANPAGE - TOEIC SPEAKING MS NGỌC