LESSON 1: CONTRACTS
/ˈkɑːntrækts/

LESSON 2: MARKETING
/ˈmɑːrkɪtɪŋ/
LESSON 3 WARRANTY
/ˈwɑːrənti/
LESSON 4 BUSINESS
/ˈbɪznəs/
LESSON 5: CONFERENCE
 /ˈkɑːnfərəns/
LESSON 6: COMPUTER
 /kəmˈpjuːtər/
LESSON 7 : Office technology
 /ˈɑːfɪs/ /tekˈnɑːlədʒi/ 
LESSON 8 : Office procedure
/ˈɑːfɪs/ /prəˈsiːdʒər/
Lesson 9: Electronics
 /ɪˌlekˈtrɑːnɪks/
LESSON 10 : CORRESPONDENCE
/ˌkɑːrəˈspɑːndəns/
LESSON 16 : Shopping
/ˈʃɑːpɪŋ/
LESSON 18: Shipping
/ˈʃɪpɪŋ/
LESSON 19 : Invoices
 /ˈɪnvɔɪs/
LESSON 20 Inventory
/ˈɪnvəntɔːri/
LESSON 21 : Banking
/ˈbæŋkɪŋ/
LESSON 22 : Accounting
/əˈkaʊntɪŋ/  
LESSON 23 : Investments
 /ɪnˈvestmənt/ 
LESSON 39 : Hotels
/hoʊˈtel/ 
Lesson 41: Movies
/ˈmuːvi/ 
Lesson 43 : Music
/ˈmjuːzɪk/ 
Lesson 44 : Museums
/mjuˈziːəm/ 
KHÓA HỌC - KHAI GIẢNG
toeic-msngoc-lop-basic-toeic-phat-am-new-format-khai-giang-26112019-123Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+ ( CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng:...
toeic-msngoc-lop-giai-de--new-format-khai-giang-19112019-122Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 19/11/2019  Lịch học: ...
toeic-msngoc-lop-basic-toeic-phat-am-new-format-khai-giang-18112019-121Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+ ( CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng:...
toeic-msngoc-lop-giai-de--new-format-khai-giang-26102019-120Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 26/10/2019  Lịch học: ...
toeic-msngoc-lop-giai-de--new-format-khai-giang-28102019-119Mã Lớp:  GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT> 550+   Ngày khai giảng: 28/10/2019  Lịch học: ...
toeic-msngoc-lop-basic-phat-am-new-format-khai-giang-08102019-118Mã Lớp: BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT> 350+( CHUẨN PHÁT ÂM)     Ngày khai giảng:...
toeic-msngoc-lop-giai-de--new-format-khai-giang-24092019-117Mã Lớp:        GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>     ...
toeic-msngoc-lop-giai-de--new-format-khai-giang-23092019-116Mã Lớp:        GIẢI ĐỀ < NEW FORMAT>     ...
toeic-msngoc-lop-basic-phat-am-new-format-khai-giang-21092019-115Mã Lớp:      BASIC B - PHÁT ÂM < NEW...
toeic-msngoc-lop-basic-phat-am-new-format-khai-giang-03092019-114Mã Lớp:       BASIC B - PHÁT ÂM < NEW FORMAT>     ...
FANPAGE - TOEIC SPEAKING MS NGỌC