LESSON 1: CONTRACTS
/ˈkɑːntrækts/

LESSON 2: MARKETING
/ˈmɑːrkɪtɪŋ/
LESSON 3 WARRANTY
/ˈwɑːrənti/
LESSON 4 BUSINESS
/ˈbɪznəs/
LESSON 5: CONFERENCE
 /ˈkɑːnfərəns/
LESSON 6: COMPUTER
 /kəmˈpjuːtər/
LESSON 7 : Office technology
 /ˈɑːfɪs/ /tekˈnɑːlədʒi/ 
LESSON 8 : Office procedure
/ˈɑːfɪs/ /prəˈsiːdʒər/
Lesson 9: Electronics
 /ɪˌlekˈtrɑːnɪks/
LESSON 10 : CORRESPONDENCE
/ˌkɑːrəˈspɑːndəns/
LESSON 16 : Shopping
/ˈʃɑːpɪŋ/
LESSON 18: Shipping
/ˈʃɪpɪŋ/
LESSON 19 : Invoices
 /ˈɪnvɔɪs/
LESSON 20 Inventory
/ˈɪnvəntɔːri/
LESSON 21 : Banking
/ˈbæŋkɪŋ/
LESSON 22 : Accounting
/əˈkaʊntɪŋ/  
LESSON 23 : Investments
 /ɪnˈvestmənt/ 
LESSON 39 : Hotels
/hoʊˈtel/ 
Lesson 41: Movies
/ˈmuːvi/ 
Lesson 43 : Music
/ˈmjuːzɪk/ 
Lesson 44 : Museums
/mjuˈziːəm/ 
KHÓA HỌC - KHAI GIẢNG
toeic-msngoc-chinh-phuc-toeic-4-ky-nang-toeic-speaking-writing-200400-138CHINH PHỤC TOEIC 4 KỸ NĂNG - TOEIC SPEAKING – WRITING : 200+/400 Hiện nay, hầu hết các trường Đại...
toeic-msngoc-lich-khai-giang-cac-lop-toeic-tai-ms-ngoc-134LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC-----------------------------HỌC TOEIC ONLINE- KHÔNG NGẠI COVID   Be...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-18072020-133Ngày khai giảng: 18/07/2020 Lịch học:      T7  -CN (8h- 10h30)>>> LỚP GIẢI ĐỀ...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-20072020-132Ngày khai giảng: 20/07/2020Lịch học:    2-4-6 (19h40-21h10) >>> LỚP GIẢI ĐỀ ĐẦU RA...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-21072020-131Ngày khai giảng: 21/07/2020Lịch học:      3-5-7 (18h- 19h30) >>> LỚP GIẢI...
toeic-msngoc-lop-new-basic-toeic-chuan-phat-am-khai-giang-06072020-lop-da-full-cho-130Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 06/07/2020 Lịch học:...
toeic-msngoc-lop-sieu-mat-goc-toeic-online-khai-giang-16062020-129Ngày khai giảng: 16/06/2020Lịch học:    2-4-6 (19h-21h)Số lượng: 10 bạn/lớp =>Lớp...
toeic-msngoc-lop-giai-de-new-format-khai-giang-09062020-lop-da-full-cho-128Ngày khai giảng: 09/06/2020 Lịch học:    3-5-7 (19h40-21h10)   >>> LỚP GIẢI ĐỀ...
toeic-msngoc-lop-new-basic-toeic-chuan-phat-am-khai-giang-02062020-lop-da-full-cho-127Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 02/06/2020 Lịch học:...
toeic-msngoc-lop-new-basic-toeic-chuan-phat-am-khai-giang-01062020-lop-da-full-126Mã Lớp: NEW BASIC-TOEIC, 350+ (CHUẨN PHÁT ÂM)      Ngày khai giảng: 01/06/2020 Lịch học:...
FANPAGE - TOEIC SPEAKING MS NGỌC